Климат

Климатът НЕ признава: географските и политическите граници, Великата китайска стена, берлинските противотанкови заграждения или бъдещата ограда между Мексико и САЩ...

проф. Веселин Александров

В началото на 21-ви век въпросът за глобалните промени в природата и тяхното въздействие върху обществото и естествените екосистеми е основен приоритет в работните планове на учените и неизменен интерес за политиците и медиите. Обществото показва нарастваща загриженост към промените в климата, свързаните с тях екологични проблеми и потенциалните мерки за адаптация към негативните последици от тези промени. Климатът не признава държавни граници и тези проблеми се поставят на висши политически форуми. Изработването на адекватни политики и тяхната медийна подкрепа може да бъде осъществено единствено със съвместни усилия и когато се основават на точни научни оценки и прогнози, с отчитане на  сложни  причинно-следствени  връзки  от  различен  характер.

Един от научните приоритети на Европейската Комисия (ЕК) е околна среда, включващ и изменение на климата. В България също се наблюдава тенденция на повишен интерес към климатичните промени, не само в научните среди, но и в обществото като цяло. В БАН едно от основните научни направления е свързано с климатичните промени, рисковете и природните ресурси. В звената на БАН изследванията са насочени към колебания и изменение на климата и влиянието им върху отделни сектори; промени в атмосферата и хидросферата; слънчево-земни въздействия и др. По горната тематика се работи и в ИИКАВ-БАН секция „Климат“.


Важните научни и научно-приложни теми, които са непрекъснато в ежедневния работен порядък на членовете от секция „Климат“ в  ИИКАВ-БАН  включват:

  • прилагане на съвременни методи за хомогенизация на климатични данни
  • моделиране на локалния и регионалния климат,
  • изследване на слънчево земните връзки и въздействието им върху регионалния и глобалния климат, както и върху различни екосистеми
  • анализ на агро, планински, градски и морски климат
  • оценка на опасни метеорологични и климатични явления (засушаване, екстремни минимални и максимални температури на въздуха)
  • провеждане на числени експерименти за определяне на климатично натоварване от зададени метеорологични елементи (вкл. снежна покривка, вятър и температура)
  • климатични промени в локален, регионален и глобален мащаб и свързаните с тях въздействия върху социо-икономическите сектори (водни ресурси, земеделие и гори, човешко здраве и др.)
Състав на секция „Климат“

Проф. дфмн Веселин Александров – ръководител

vesselin.alexandrov(at)cawri.bas.bg
vesselin.alexandrof(at)gmail.com

Проф. дн Явор Чапанов

yavor.chapanov(at)cawri.bas.bg

Гл. ас. Надежда Шопова

nadаs(at)cawri.bas.bg

Ас. д-р Калоян Иванов

kivanov(at)cawri.bas.bg

Ас. д-р Георги Белев

zbelev(at)abv.bg