Води

Предизвикателствата пред съвременната водна политика, породени от динамично развиващият се свят и изменящ се климат, налагат широки изследвания както и преоценка на подходите за управление на  жизненоважния за човека, природата и икономиката възобновяем, но не безкраен и заменяем воден ресурс.

Постигането на ефективно използване и опазване на водните ресурси на ниво ЕС, държави-членки и речни басейни, е свързано освен с адекватни и съгласувани политики и действия, и с научноизследователска дейност и иновации. Добре обоснованият управленски подход ще гарантира траен достъп до вода за осигуряване благосъстоянието на населението и социално-икономическите дейности, защита от замърсяване на водоизточниците и вредното въздействие на водите и опазване на екосистемите в среда на мир и политическа стабилност.

Българската водна политика, въпреки богатството на водни и почвени ресурси и наличието на добри климатични условия, се нуждае от по-добри управленски подходи и инструменти, вкл. и въвеждане на нови, подкрепени от науката.

Научните и приложни изследвания на секция „Води“ имат за цел, стъпвайки на добрите световни практики, да разработят адекватни на националната и регионална специфика и променящи се условия подходи за установяване на устойчиво управление на водните ресурси и свързаните с тях водностопански системи и обществени услуги. Това ще повиши нивото на планиране и ефективността на институционалната и регулаторна рамка.

Разпределянето на водните ресурси е процес на споделяне между различни региони и конкуриращи се потребители, определящ – кой, колко, от къде, кога и за каква цел и период може да отнема води от даден водоизточник, регламентиран чрез т.нар. разрешителен режим за предоставяне на водоползващо право. Разрешителните режими са обусловени както от историческите предпочитания и модели на използване на водата, така и от провежданите политики, законодателна аргументация и правилата за проектиране и експлоатация на водната инфраструктура.

Обект на тематичните научни изследвания са:

  • Развитие, особености и приоритизиране на регионалните социално-икономически дейности и нуждите от вода по основните сектори, с отчитане на връзката вода—селско стопанство—енергетика—околна среда;
  • Състояние и тенденции на отнемането (основен елемент на хидроморфологичния натиск върху повърхностните водни ресурси) и използването на водните ресурси в динамичната социално-икономическа среда и  изменящ се климат;
  • Характеристики и оценяване на регионални, локални, зарегулирани и прехвърляни водни ресурси;
  • Подходи и критерии за оценяване на търсенето спрямо предлагането на вода, обезпечеността на водопотребителите с дефиниране на недостига или дефицита на вода, свободните водни обеми и ефективното използване на водите;
  • Водностопански анализи и оценки на ниво речен басейн, под-басейн и водностопанска система със създаване на адекватни на променящите се условия техни модели и тестването им при различни прогнозни варианти на развитие и климатични сценарии;
  • Методически насоки за повишаване нивото на басейновото планиране и ефективността на разрешителната процедура за предоставяне на водоползващото право, вкл. периодична преоценка на издаваните разрешителни;
  • Въздействия на водностопанските системи върху състоянието на водните ресурси и околната среда и др.

            Стабилното и далновидно управление на водите може да съдейства за по-ефективното им използване и да подобри качеството на водните услуги и екологичните показатели. Затова в областите на компетентност в секция „Води“ са и обществените услуги във водния сектор (водоснабдяване за населението, индустрията и селското стопанство, пречистване на природни и отпадъчни води и др.), тяхното управление и регулиране и икономическите аспекти на тези дейности.

Подземните води играят важна роля в поддържане на екосистемите и са ценен ресурс за водоснабдяване. Условията на подхранване на водоносни хоризонти се отличават с пространствена и времева изменчивост и пряко зависят от климата. Зачестилите засушавания се отразяват неблагоприятно върху водните ресурси, както повърхностни, така и подземни. Рационалното използване на подземни води и опазването им са неразривно свързани.

Известно е, че подземните водни ресурси в България са изключително неравномерно разпределени. Наред с богати на подземни води райони има и такива с оскъдни ресурси. Важен аспект е и качеството им, което зависи както от природни, така и антропогенни фактори. Общите закономерности за количествени и качествени аспекти на подземните водни ресурси са обобщени в хидрогеоложки карти на страната. Те отразяват регионални особености и са необходима основа при решаване на отделни задачи с хидрогеоложка насоченост.

Поради многообразието от фактори, участващи при формиране на подземните води в отделни части на страната, при решаване на конкретни задачи се налага провеждане на комплекс от специфични изследвания. При хидрогеоложките изследвания трябва да се отчита връзката между повърхностни и подземни води.

Състав на секция „Води“

Ръководител д-р Крася Колчева

kolchevakrasi(at)cawri.bas.bg

Проф. д-р Емил Бурназки

eburnazki(at)cawri.bas.bg

Гл. ас. Албена Ватралова

albenav(at)cawri.bas.bg

доц. Димитър Маринов

dimmar(at)cawri.bas.bg

Доц. д-р Татяна Орехова

orehova(at)cawri.bas.bg

Ас. Донка Шопова

doni73(at)cawri.bas.bg

Ас. Свилен Борисов

sborisov(at)cawri.bas.bg

Ас. Гергана Такучева

gergana(at)cawri.bas.bg