Втора научна конференция „Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени.“

Втора научна конференция „Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени.“

Покана конференция 15-16 октомври

INVITATION conference 15-16 October

Целта на конференцията е представяне и обсъждане на интердисциплинарни достижения и проблеми по оценка на състоянието на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни води и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на естествените и антропогенните фактори върху техните количествени и качествени характеристики.

Организатор е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките със съдействие на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023
Съорганизатори: Геологически институт – БАН; Глобално партньорство за водите – БългарияНаучно-технически съюз по водно дело в България.ИИКАВ БАН