ГОдишна Научна КОнференция

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЛИМАТ, АТМОСФЕРА И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ”

Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките със съдействие на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019


https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/11/ISSN-2683-0558-Vol-3-CAWR-2021.pdf
https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/11/ISSN-2683-0558-Vol-1-CAWR-2019.pdf