Издателска Дейност

Линкове към сборниците от конференции “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”:

ISSN 2683-0558 Vol 3 CAWR-2021

ISSN 2683-0558 Vol 1 CAWR-2019