Сборник доклади от научната конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”