Втора научна конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени.”

Втора научна конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени.”

BOOK OF PROCEEDINGS

VOLUME 2/2020

CLIMATE, ATMOSPHERE AND WATER RESOURCES IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE

SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE

SOFIA, 15-16 OCTOBER 2020


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  15-16.10.2020

 Conference_Program_15-16-Oct_2020

ВАЖНО!
ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
От Блок 26А се премести в София, ул. Акад.Г.Бончев, блок 4, Институт по механика при БАН, етаж 5, зала 510,
9:30 на 15 и 16 октомври 2020 г.  

Покана конференция 15-16 октомври

INVITATION conference 15-16 October

Целта на конференцията е представяне и обсъждане на интердисциплинарни достижения и проблеми по оценка на състоянието на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни води и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на естествените и антропогенните фактори върху техните количествени и качествени характеристики.

Организатор е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките със съдействие на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023
Съорганизатори: Геологически институт – БАН; Глобално партньорство за водите – БългарияНаучно-технически съюз по водно дело в България.