Проект REPLICA се сдоби с уеб сайт

Проект REPLICA се сдоби с уеб сайт

Хистограма на скоростта на вятъра за периода от август 2008 до октомври 2016 г. (зелени барове) с приложено двупараметрично разпределение на Вейбул (червена крива), стойности равни или превишаващи 90-ия процентил (син квадрат), наличност на данни (розов бар) и статистически данни на ниво 400 m
Диаграма на вероятностното разпределение на скоростта на вятъра на различни височини за периода от август 2008 до октомври 2016 г. (вляво). За подчертаване на ниските стойности в тъмночервено са представени всички случаи над 10 % (цветната вертикална скала вдясно). Хоризонталните зелени барове показват наличието на данни в % от общия брой измервания. Референтният профил за екстремни стойности на скоростта на вятъра (определен от 90-ия процентил на статистическите разпределения на всяка височина на измерване) е означен с черна плътна линия.
Брой профили на екстремни скорости на вятъра, регистрирани през различните години на проучването в MO – Ахтопол, по месеци. Цветовете съответстват на годините от 2008 до 2016
Брой профили на екстремни скорости на вятъра, регистрирани през различните години на проучването в MO – Ахтопол, по час от деня. Цветовете съответстват на годините от 2008 до 2016

Проект REPLICA (Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район) на ИИКАВ – БАН, секция „Атмосфера“, навлезе в интернет пространството чрез стартиране на собствен уеб сайт (replica.cawri-bas.eu).

Представената информация на уеб страниците на проекта популяризира неговите цели и задачи чрез синтезирано представяне, както на обща информация, така и на постигнати резултати от извършените дейности по него.

Web address: replica.cawri-bas.eu

По същността си това изследване, базирано на съвременни дистанционни измервания, е пионерно за нашата страна и попълва съществената празнина от подобни проучвания в България, в сравнение с други страни в Европа. Резултатите от това проучване са с фундаментален характер и са обвързани с придобиване на нови знания и по-добро разбиране на екстремните явления протичащи в крайбрежния АГС и тяхното възпроизвеждане (симулиране) от числените модели.
В рамките на проект REPLICA за първи път се осъществи подробен статистически анализ на профили на скоростта на вятъра по Българското Черноморие за близо осем годишен период от време до 600 m над земната повърхност. Използваните данни са с висока вертикална и времева резолюция (съответно, 10 м и 10 минути) и са генерирани от съвременна дистанционна технология за акустично сондиране на атмосферата (содар) в районна на метеорологична обсерватория (МО) Ахтопол. Приложените математически и статистически подходи позволиха определянето на еталонен профил с екстремни стойности на скоростта на вятъра, чрез което се достигна до нови знания за тяхното изменение във височина и се установиха конкретни ситуации с екстремно силни ветрове в комплексният район на изследване. Определи се тяхното разпределение по месеци и часове от денонощието през различните години на изследваният период. Вертикалната структура на крайбрежният АГС в условия на екстремно силни ветрове бе разкрита чрез изведени осреднени характеристики на полето на вятъра и редица турбулентни параметри от множеството регистрирани екстремни явления. За първи път в България, се оцени работа на прогностичния мезометеорологичен числен модел WRF за конкретни частни случаи с регистрирани екстремно силни ветрове по Българското Черноморие. Използваните в това изследване методи и подходи разкриват неговата интердисциплинарност, обхващаща различни сфери и области от науката, като атмосферна физика, числено моделиране, математика, статистика, програмиране, използване на различни софтуерни продукти и операционни системи, както и в областта на модерните наземно базирани дистанционни измервания. Представянето на постигнати резултати при това изследване се осъществи основно чрез редица участия в международни научни форуми в страната и чужбина, публикации в реферирани издания с импакт фактор, и чрез уебсайта на проект REPLICA.
Получените резултати могат да послужат за основа на по-нататъшна научна дейност или за прилагане на сходни подходи към редовете от данни от различно естество, които биха могли да намерят приложение при един по-детайлен обзор на регионалния климат, при научни изследвания свързани с морска метеорология, при проучвания за възобновяеми източници на електроенергия от ветрови генератори, за планиране и изграждане на технически съоръжения в районна, при екологични оценки и въздействие върху околната среда, при създаването на системи за ранно предупреждение за опасни метеорологични явления, чиято основна цел е опазване на човешки животи и защита на обществото и изградената инфраструктура, авиационна сигурност и други икономически, и социални сфери на дейности пряко свързани и зависещи от полето на вятъра и неговото моделиране и в частност екстремните ветрове.