проект IDES

проект IDESIDES
Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services


Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките
изпълнява проект IDES по Интеррег програмата за Дунавските страни.:
Подобряване качеството на водите в река Дунав и нейните притоци с интегрирано управление
на заливните равнини базирано на екосистемни услуги
( Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services ) ( IDES ),

Изпълнението е от 1 юли 2020 г. и продължава 30 месеца до края на 2022 г.

Водещ партньор на проекта е Католически университет Айхщат-Инголщат, Германия
Единствен партньор-изпълнител от българска страна
е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките.
Проектът IDES има за цел да разработи и внедри подход за интегрирани екосистемни услуги в заливните равнини,
които да подобрят управлението на качеството на водата на р. Дунав и нейните притоци
и по този начин да формират печеливши решения за различните секторни интереси.

Проектът стартира с виртуална kick – off среща на участващите партньори на 8 и 9 септември 2020 г.
и със среща на българските участници с изпълнителите на проекта DANUBE FLOODPLAIN 2018-2020 през август 2020 г. в гр.Плевен
и на Национален семинар „Пречистване на питейни води“, Старосел, 24 -25 .09.2020 г.
 Старосел, 24 -25 .09.2020 г.