Проект LEARNED се сдоби с уеб сайт

Проект LEARNED се сдоби с уеб сайт

Диаграма на Тейлър, показващи статистическо сравнение с наблюденията от содар (червена точка) на четири параметризационни схеми на АГС използвани при числени симулации с WRF (BouLac – зелена точка, MYJ – синя точка, YSU – черна точка и ACM2 – лилава точка) на скоростта на вятъра в МО Ахтопол на 17-18 септември 2016 г.
Диаграма на Тейлър, показващи статистическо сравнение с наблюденията от содар (червена точка) на четири параметризационни схеми на АГС използвани при числени симулации с WRF (BouLac – зелена точка, MYJ – синя точка, YSU – черна точка и ACM2 – лилава точка) на посоката на вятъра в МО Ахтопол на 17-18 септември 2016 г.

Проект LEARNED (verticaL structurE of the Atmosphere in a Black Sea coastal zone by Remote seNsing mEasurements and mesometeorological moDeling) на ИИКАВ – БАН, секция „Атмосфера“, навлезе в интернет пространството чрез собствен уеб сайт (learned.cawri-bas.eu).

Представената информация на уеб страниците на проекта популяризира неговите цели и задачи чрез синтезирано представяне, както на обща информация, така и на постигнати резултати от извършените дейности по него.

Web address: learned.cawri-bas.eu

В основата на проекта е заложено използването на съвременна моно-статична мултичестотна Доплерова система (содар) за дистанционно измерване на профили на вятъра и турбулентността с висока пространствена и времева резолюция, с помощта на която са постигнати нови знания, и е придобита реална представа за вертикалната структура на крайбрежния Атмосферен Граничен Слой (АГС) при различни метеорологични условия (въздушни потоци с различна посока и различни метеорологични явления) в района на гр. Ахтопол. За специфични метеорологични ситуации (периоди) с достатъчна наличност на данни, с дистанционни измервания в пространството и времето, се осъществиха числени симулации с мезометеорологичният модел Weather Research and Forecasting (WRF) с цел оценка на неговата работа.

Като основни методи за оповестяване и представяне на постигнати резултати по проекта се използваха научни форуми, публикуване на статии в конферентни сборници и научни списания, като също така се осъществи и обществено представяне на информацията за проекта и резултатите от дейността му в интернет пространството чрез създаден за целта уебсайт на проекта.

Резултати са представени на 3 научни форума  в страната (2 международни и 1 национален). Общият брой на статиите свързани с представяне на резултати по проекта е 6. Според приноса на проекта може да се счете, че по проекта е публикувана 1 статия с импакт фактор.

Успешната работа по проекта осигури на постдокторанта висока квалификация и ефективна кариера, чрез интердисциплинарността на изпълнените задачи, осъществената подготовка и докладваните нови научни резултати. Подобряването на професионалните му умения подготви специалист, който може да използва съвременни технологии за по-точни прогнози със солидна научна основа за сложната вертикална структура на АГС  в крайбрежната зона. Такъв потенциал е труден за изграждане, отнема дълго време и е особено необходим за обществото. Същевременно успешното изпълнение допринесе и за постигането на основната цел на „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ – да превърне България в привлекателен център за авангардни изследвания и разработване на нови технологии, да възстанови и повишава международния авторитет на страната в областта на науката.