ИИКАВ-БАН обявява 2 свободни места за Асистент в секция „Атмосфера“

ИИКАВ-БАН обявява 2 свободни места за Асистент в секция „Атмосфера“

ИИКАВ-БАН обявява 2 свободни места за Асистент в секция „Атмосфера“ за научни изследвания върху факторите, влияещи върху състава на атмосферата в близост до тропопаузата със срок за подаване на документи до 17 октомври 2021.

Кандидатите подават в Деловодството на ИИКАВ-БАН заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Деловодство на ИИКАВ-БАН: ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, ет. 9, стая 904, г-жа Румяна Дончева, приемно време 11-12, тел. 02/9796733.

Публикувано на 17-09-2021