проект IDES

проект IDESIDES
Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services


8 ЮНИ 2022 г.

Проведен Обучителен курс по проекта IDES и Втора работна среща на заинтересованите страни в басейна на р. Янтра – гр.Горна Оряховица, зала на  Общински съвет на Горна Оряховица, 8 юни 2022 г. Програма на срещите:

Програма 8 юни

Обучителен курс

Добри практики

Втора работна среща

Презентация Областна В. Търново


10 – 12 МАЙ 2022 г.

Участие на двама учени от ИИКАВ-БАН в международна среща на партньорите по проекта IDES в гр.Моравске Теплице, Словения (Moravske Teplice, Slovenia) 10 – 12 май 2022 г.


22 – 23 МАРТ 2022 г. 

Представяне на проекта IDES на официалното честване на Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията 22 – 23 март 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН на ул. „15 ноември“ 1. Изнесена е презентация за проекта.

IDES ден на водата-метеорологията 22-23 март 

IDES презентация 22-23 март 


16-17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
На 16 и 17 септември 2021 г. в Католическия университет на Инголщат, Германия, се проведе
среща на екипите на проекта с присъствие на двама представители на българския екип от ИИКАВ-БАН, включително с дистанционно участие чрез zoom. Целта бе отчитане на първата година и уточняване на планираните дейности.

Програма на сесиите:
1. Приветствие и съгласуване на дневния ред;
2. Общо състояние на проекта IDES (CUEI);
3. Доклад за комуникацията по проекта IDES (WWF Румъния);
4. Включване на целеви групи и заинтересовани страни (CUEI, WWF Румъния);
5. Технически доклад за напредъка по първите два работни пакети през 1-ви и 2-ри период
PПT1 Оценка на качеството на водите в речните заливни равнини и на свързаните екосистемни услуги, разработване на инструмента IDES
PПT2 Идентифициране на дейности по управление на качеството на водите в пилотни райони
6. Перспективи за първите стъпки в изпълнението на РПT3 Стратегия за интегрирано управление на качеството на водата в Дунавския регион (KÖTIVIZIG);
7. Отчет за финансовите разходи през 1-ви и 2-ри период (CUEI);
8. Въпроси и отговори;
9. Перспективи и следващите стъпки през следващите периоди.
Срещи през втория ден:
1.Приветствие;
2. Капитализация – Дунавски Интеррег проект „DaRe to connect“ – Подходи за дистанционно наблюдение и екосистемни услуги за насърчаване на екологичната свързаност по европейския зелен пояс в Дунавския регион;
3. Изявление;
4. Идентифициране на подходящи територии за действия за подобряване на качеството на водата
Следваща среща:
1. Определяне на обща рамка за оценка на екосистемните услуги (EУ) на заливните низини в Дунавския регион: географско и тематично покритие
2.Предоставящи EУ: методи за оценка, първи резултати и перспективи
3. Регулиращи ЕУ включително осигуряване на местообитания: методи за оценка, първи резултати и перспективи
4. Културни EУ: методи за оценка, първи резултати и перспективи
5. Капитализация – Оценка на заинтересованите страни от ефективността на природно-базираните решения: коя полза е най-важна?
Последна среща:
1. Описание и първи резултати от пилотните територии
2. DPSIR – Работни срещи на заинтересованите страни: резултати, анализ на менталния модел, перспективни работни срещи
3. РПT3 Стратегия, първи стъпки – първа интеграция на заинтересованите страни
4. Обратна връзка с асоциирани стратегически партньори
5.  Обзор на целия проект/ Закриване на събитието


30 ЮНИ 2021 г.
Он-лайн обучение за екосистемните услуги с над 30 участника.


29 ЮНИ 2021 г.
В гр. Свищов се организира честване на Светов ния ден на водите на река Дунав, където  участващите бяха запознати с проекта ИДЕС и дейността по изпълнението му. Организира се и кану каяк съревнование за участниците. 


24-25 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
Национален семинар „Пречистване на питейни води“, Старосел, 24 -25 .09.2020 г.


8-9 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
Виртуална kick – off среща на участващите партньори на 8 и 9 септември 2020 г.

АВГУСТ 2020 г.
Среща на българските участници с изпълнителите на проекта DANUBE FLOODPLAIN 2018-2020 през август 2020 г. в гр.Плевен.

ЮЛИ 2020 г.
Стартиране на проекта

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките
изпълнява проект IDES по Интеррег програмата за Дунавските страни.:
Подобряване качеството на водите в река Дунав и нейните притоци с интегрирано управление
на заливните равнини базирано на екосистемни услуги
( Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services ) ( IDES ),

Изпълнението е от 1 юли 2020 г. и продължава 30 месеца до края на 2022 г.

Водещ партньор на проекта е Католически университет Айхщат-Инголщат, Германия
Единствен партньор-изпълнител от българска страна
е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките.
Проектът IDES има за цел да разработи и внедри подход за интегрирани екосистемни услуги в заливните равнини,
които да подобрят управлението на качеството на водата на р. Дунав и нейните притоци
и по този начин да формират печеливши решения за различните секторни интереси.