Author: barantiev

ИИКАВ-БАН обявява 2 свободни места за Асистент в секция „Атмосфера“ за научни изследвания върху факторите, влияещи върху състава на атмосферата в близост до тропопаузата със срок за подаване на документи до 17 октомври 2021. Кандидатите подават в Деловодството на ИИКАВ-БАН заявление, към което прилагат мотивационно писмо,...

Вероятностни стойности на класове на устойчивост на атмосферата във височина по време на зимен сезон на въздушни маси от към сушата в MO Ахтопол (август 2008 г. - октомври 2016 г.) Диаграма на Тейлър, показващи статистическо сравнение с наблюденията от содар (червена точка) на четири параметризационни...

Хистограма на скоростта на вятъра за периода от август 2008 до октомври 2016 г. (зелени барове) с приложено двупараметрично разпределение на Вейбул (червена крива), стойности равни или превишаващи 90-ия процентил (син квадрат), наличност на данни (розов бар) и статистически данни на ниво 400 m Диаграма на...