Доклади на конференции

 

 

Доклади в България

 1. Alexandrov, V. 2014. Climate change scenarios and related impacts on the forest ecosystems in Eastern Europe. Workshop organized by global water partnership. Sofia, march 2014
 2. Alexandrov, V. 2014. Climate change in Bulgaria. NATO Workshop in Sofia, 2014
 3. Alexandrov, V. 2014. Climate change in Bulgaria and related impacts. MOSW workshop on climate change and mitigation, Sofia
 4. Alexandrov, V. 2014. Drought in Bulgaria. Workshop on the WATER EU project, Sofia, January 2014, MOSW
 5. Aлександров, В. 2013. Климатични промени и въздействия. Ролята на БАН Доклад пред представители на област Русе , 2013;
 6. Александров, В., 2012. Метеорология (цел задачи). Климатични промени и въздействия Доклад пред работещи в горското стопанство в област Благоевград, Благоевград, септември
 7. Aлександров, В., 2012. Метеорология (цел задачи). Климатични промени и въздействия Доклад пред работещи в горското стопанство в област Смолян, Смолян, октомври, 2012′
 8. Aлександров, В. и Ст.Радева, 2012. Метеорология (цел задачи). Климатични промени и въздействия Доклад пред работещи в горското стопанство в област Хасково, Хасково, септември, 2012
 9. Александров, В. Доклад на Семинар на тема COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, София, 2009
 10. Александров, В. Доклад на Научна сесия 120 г. НИМХ, София, 2010;
 11. Александров, В. Доклад на Национален семинар по засушаване, София, 2010;
 12. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на изменението на климата и промените на европейското селско стопанство, София, 2010
 1. Александров, В. Доклад на Кръгла маса: ‘СИЦ и България, София, 2008
 2. Александров, В. Доклад на Кръгла маса по климатичните промени, Европейски фестивал за околна среда, България, 2007 г.
 3. Александров, В. Доклад на Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, България, 2008 г.
 4. Александров, В. Доклад на Международна конференция по глобални промени в околната среда: предизвикателство пред учените и обществото в югоизточна Европа, България, 2008 г.
 5. Александров, В. Доклад на Международна конференция по глобални промени в околната среда: предизвикателство пред учените и обществото в югоизточна Европа, България, 2008 г.
 6. Александров, В. Семинар по национална самооценка на възможностите на България за глобално управление на околната среда, София, 2004 г.;
 7. Александров, В. Международна работна среща на WMO RA VI работна група по климатични материи, София, 2004 г.;
 8. Национална конференция по световен ден на водата, София, 2004 г.;
 9. Александров, В., 2004. Колебания и изменения на климата. Единадесето национално честване на световния ден на водата, 22-24.03.2004 г., София, МОСВ и НТС.;
 10. Александров, В., 2002. Климатични промени на Балкански полуостров. Национална конференция с международно участие “Възможности за ограничаване на пораженията от засушаване пр
 11. земеделските култури”, 22-23-10.2002, София;
 12. Александров, В. и П. Симеонов, 2002. Изменение на климата и засушаването в България – последствия за земеделското производство. Национална научно-практическа конференция с открит ден “Предизвикателства и перспективи пред поливното земеделие в България в условията на засушаване”, Министерство на земеделието и горите, София, 06.2002.;
 13. Александров, В. , М. Русева и С. Иванова, 1998. Една компютърна система за вземане на агротехнологични решения – алтернатива при определяне на поливните норми и срокове при изменение на климата в България. Национална научна конференция с международно участие “Водни ресурси – използване и опазване”, София, 23-25.09.1998 г.;
 14. Александров, В., 1998. Агроклиматични ресурси в България. Международна научна конференция “100 години география в Софийския университет”, 14-16.05.1998 г., София.;
 15. Александров, В.,    Климатични  сценарии,  уязвимост  и  адаптация  на  земеделските култури   при   промяна  на  климата в Бълг       .   Семинар   върху   националния   план попроблемите на изменението на климата за България, 6.06.1997 г., София.
 16. Александров, В., 1997. Продължителност на безмразния период. Шести национален симпозиум с международно участие “Физика – селско стопанство”, 21-23.10.1997 г., София;
 17. Александров, В., 1997. Очакваните климатични условия през XXI в. – тревожен сигнал за Българското земеделие. Четвърта научна конференция по бедствия и  аварии,  5-  11.1997 г., ВМА, София.;
 18. Александров, В., 1997. Съвременен климат, климатични сценарии, уязвимост и адаптация на основни земеделски култури. Семинар върху националния план за действие при изменение на климата в България, 27.10.1997 г., София.
 19. Иванова, К, Н. Славов и В. Александров, 1997. Влияние на агрометеорологичните условия върху добива и някои качества на зърното на обикновената зимна пшеница. Научна конференция “Хранителна наука и технологии’97”, 7-8.03.1997 г., Пловдив;
 20. Славов, Н. и В. Александров, 1997. Използване на математични модели на агроекосистеми за управление на устойчиво производство в земеделието. Юбилейна конференция с международно участие “50 години ПИ Пушкаров”, 02.1997 г., София;
 21. Славов,  Н.   и В.Александров. Пространствено   представяне   на   фенологичното развитие на зимната пшеница в България. Шести национален симпозиум с международно участие “Физика – селско стопанство”, 21-23.10.1997 г., София.
 22. Раев, И., О.Грозев и В. Александров, 1997. Земеползване, растителна покривка и биопродуктивност. Българо-американска конференция по глобалната промяна, 17- 19.06.1997 г., Благоевград.;
 23. Шаров, В., Е. Колева и В. Александров, 1997. Колебания и изменение на климата. Българо- американска конференция по глобалната промяна, 17-19.06.1997 г., Благоевград.
 1. Александров, В., 1996. Статистически модели за описание на системата “климат – добив пшеничено зърно”. Пета национална конференция с международно участие по зърното, 24-25.10.1996 г., Костинброд.
 2. Александров, В., 1996. Адаптиране на динамични модели за царевица и зимна пшеница по територията на България. V-та Национална конференция с международно участие по зърното, 24-25.10.1996 г., Костинброд.
 3. Александров, В. и Н.Славов, Ефектът на промяна върху агроклиматичните ресурси на България. Научна конференция с международно участие “Околна среда и устойчиво развитие”, 07-16.11.1996 г., София;
 4. Славов, Н. и В. Александров, 1996. Управление на устойчиво производство на земеделски култури с помощта на модели от системата DSSAT.Научна конференция с международно участие “Околна среда и устойчиво развитие”, 07-16.11.1996 г., София;
 5. Славов, Н. и В. Александров, 1996. Адаптация на земеделските култури към вероятните изменения на климатичните условия. Научна конференция с международно участие “Околна среда и устойчиво развитие”, 07-16.11.1996 г., София;
 6. Раев, И., Н.Славов, О. Грозев и В. Александров, 1996. Уязвимост и адаптация на горската и селскостопанската растителност при климатични промени. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 06.1996 г., НТС, София;
 7. Александров, В., 1995. Влияние на изменение на климата върху добива зърно от основните зърнени култури в България. Четвърта национална научна младежка конференция по зърното с международно участие, 27-28.04.1995 г., Костинброд.
 1. Александров, В., 1995. Стохастичното моделиране на климата като алтернатива при прогнозиране добива зърно от земеделските култури. Четвърта национална научна младежка конференция по зърното с международно участие, 27-28.04.1995 г.,  Костинброд.
 2. Александров, В. и Н. Славов, 1995. Уязвимост на основните земеделски култури спрямо климатичните промени. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 29.06.1995 г., София.
 3. Славов, Н. В. Александров и К. Иванова, 1995. Влияние на метеорологичните условия върху продуктивността на основните сортове зимна пшеница. Научна сесия с международно участие “Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, 17-20.10.1995 г., Пловдив.
 4. Славов, Н., Г. Георгиев и В. Александров, 1995. Управление на производството на зърнени култури   с   помощта   на   моделите                                                                                                                                                                                                                   DSSAT. Научна   сесия  с международно участие “Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, 17-20.10.1995 г., Пловдив.
 1. Славов, Н. и В. Александров, 1995. Разработване на мерки за повишаване на адаптацията на земеделската растителност и стратегии за повишаване на потенциала за поглъщане и намаляване на емисиите на парникови газове. Икономическа оценка на предложените мерки и стратегии. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”,19.10.1995 г., София.;
 2. Славов, Н. и В. Александров, 1995. Уязвимост спрямо климатичните промени и мерки за адаптация на земеделската растителност в България. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 19.12.1995 г., София.
 1. Раев, И., О. Грозев и В. Александров, 1995. Проблемът за бъдещите климатични промени и противоерозионните залесявания в България. Научна конференция с международно участие “90 години борба с ерозията на почвата в България”, 17-20.10.1995 г., София.
 2. Раев, И., О. Грозев и В. Александров, 1995. Насоки на бъдещата залесителна и защитна дейност в България във връзка с очакваните глобални климатични промени в следващия век. Кръгла маса – научна конференция с международно участие “90 години борба с ерозията на почвата в България”, 17-20.10.1995 г., София.
 3. Раев, И., О. Грозев, В. Александров и А. Делчев, 1995. Очертаване “зоните на живот” при сегашните климатични условия и сценарии за бъдещи климатични промени. Определяне на зоните на стресови климатични промени за горите и уязвимост на основните горски екосистеми. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 29.06.1995 г., София.
 4. Раев, И., О. Грозев, В. Александров, З. Василев, Б. Роснев и А. Делчев, 1995. Оценка потенциала на горите за поглъщане на парникови газове. Уязвимост спрямо климатичните промени и мерки за адаптация на горската растителност в България. Смекчаване на влиянието на климата в неенергийния сектор. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 19.12.1995 г., София.
 5. Александров, В., 1994. Развитие на царевичния посев в условията на сух и топъл климат. Пети национален симпозиум с международно участие “Физика – селско стопанство”, 23- 24.11.1994 г., София.
 6. Славов, Н. и В. Александров, Колебанията на добива от царевицата ввизсаимост  от метеорологичните условия. Юбилейна научна сесия “70 години институт по царевицата в Кнежа”, 11-13.09.1994 г., Кнежа.
 7. Славов, Н. и В. Александров, 1994. Влияние на колебанията на метеорологичните условия върху добива зърно от царевица в България. Пети национален симпозиум с международно участие “Физика – селско стопанство”, 23-24.11.1994 г., София.
 8. Славов, Н. и В. Александров, 1994. Събиране и анализ на данни за сегашното състояние на земеделската растителност у нас: биомаса, добиви и др. Инвентаризация на биомасата. Семинар “Изследване за България, насочено към проблемите на климата”, 20.12.1994 г., София;
 9. Александров, В., 1993. Влияние на климатичния фактор върху добива зърно от царевица и пшеница. Трета национална научна конференция по зърното, 07.10-08.10.1993 г., Костинброд.
 1. Георгиев, Г. и В. Александров, 1993. Математично моделиране на добива зърно от царевица в зависимост от агрометеорологичните условия. Трета национална научна конференция по зърното, 07.10-08.10.1993 г., Костинброд.
 2. Славов, Н., Г. Георгиев и В. Александров, 1993. Математично моделиране на агроекосистеми и възможности за управление на технологията за производство в земеделието. Национална теоретична конференция “Екология и селско стопанство, 15- 16.03.1993 г., София.
 3. Славов, Н., Г. Георгиев и В. Александров, 1993. Измерване на биометрични характеристики за математично описание на агроекосистеми. Научна конференция с международно участие   “Метрология   и   Контрол   в   Агроекологията   МЕТРОАГРОЕКО-93”,      10-07.10.93 г., София.;
 4. Александров, В., 1992. Влияние на колебанията и изменението на климата върху агроклиматичните ресурси и продуктивността на селскостопанските култури. Доклад  предразширения научен семинар на направление “Метеорология” за зачисляване в свободна аспирантура, София, 23.09.1992 г.;
 5. Александров, В. и Н. Вълков, 1991. Стохастичен модел на средноденонощните стойности на температурата на въздуха, дефицита на влажността на въздуха и продължителността на слънчевото греене. Четвърти национален симпозиум с международно участие “Физика – селскостопанско производство”, София, 11-14.11.1991г.
 1. Александров, В. и Н. Вълков, 1991. Симулиране на валежите в математичните модели “Климат-Добив”. Четвърти национален симпозиум с международно участие “Физика – селскостопанско производство”, София, 11-14.11.1991 г.
 2. Славов, Н. и В. Александров, 1991. Прогнозиране на агрометеорологичните условия за формиране на растителната маса от царевичен посев. Четвърти национален симпозиум с международно участие “Физика –  селскостопанскоропизводство  “,  11-14.11.1991 г., София.
 3. Славов, Н. и В. Александров, 1988. Многогодишни колебания на валежите през неактивния и активния вегетационен период на различни селскостопански култури. Трета национална конференция по агрометеорология с международно участие, 22-23.11.1988 г., София.
 4. Славов, Н., Г. Георгиев и В. Александров, 1987. Многогодишни колебания на устойчивия преход на температурата на въздуха през 5,10 и 15°С. Първа национална научна сесия по климатология, 21-23.10.1987 г., София.
 5. Alexandrov, V. 2004. Climate Change Scenarios in Bulgaria. Workshop on the UNESCO project “Assessment of the climate change impact on the elements of hydrological cycle, 14-18.04.2004, NIMH, Sofia, Bulgaria
 6. Alexandrov, V. 2004. Climate Variability and Change in Bulgaria. Meeting of the WMO RA VI Working Group on Climate-Related Matters. 29 March – 1 April 2004, NIMH, Sofia, Bulgaria
 7. Alexandrov, V. 2003. ??? International Workshop/Review on the 3rd National Assessment on Climate Change. Ministry of Environment and Waters, Sofia, 25 June,
 8. Alexandrov, V. 2003. Impact of Climate Variability and Change on Agriculture in Bulgaria. International Workshop/Review on the 3rd National Assessment on Climate Change. Ministry of Environment and Waters, Sofia, 25 June,
 9. Alexandrov, V., 2002. Climate, climate variability and climate change in Bulgaria. Семинар по обледяване, София, 07.2002.
 10. Alexandrov, V., 2002. Climate variability and change on the Balkan Peninsula. International Seminar on Assessment of Climate Change Impacts on the Elements of the Hydrological Cycle, Bankja, 11-02.11.2002.
 11. Dukov, R.G. Georgiev and V. Alexandrov, 1994. Optimization of Soybean Irrigation Regime by a Computer Model.17th European Regional Conference on Irrigation and Drainage,16- 22.05.1994,Varna.
 12. Georgiev, G. and V. Alexandrov, 1994. Strategy Evaluation of Irrigation Schedules for Cereal Yield Outcomes Maximization. 17th European Regional Conference on Irrigation and Drainage, 16-22.05.1994,
 13. Slavov, N. and V. Alexandrov, 1994. Drought and its Impact on Grain Yield of Maize. 17th European Regional Conference on Irrigation and Drainage,16-22.05.1994,
 14. Slavov, N., G. Georgiev and V. Alexandrov, 1994. Simulation Model of Maize Productivity with Irrigation Account. 17th European Regional Conference on Irrigation and Draiinage,16- 22.05.1994,
 15. Slavov, N., G. Georgiev and V. Alexandrov, 1991. Mathematical Modeling of the Anticipated Productivity of Agroecosystems. Ecology Conference with International Participation “Stable Development and Ecology – XXI Century”, 22-24.10.1991,Sofia.

 

Доклади в чужбина

 

 

 1. Alexandrov, V. Drought in SEE. Invited (plenary). Conference on drought. Wien, feb-march
 2. Alexandrov, V.Международна работна визита по СOST 734 STSM, Виена, 2010
 3. Alexandrov, V. Международна работна среща по CCWATERS проект, Белград,  Сърбия, 2010
 4. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на промените в климата и промените на европейското земеделие, Виена, 2010
 5. Alexandrov, V.Международна работна среща по CCWATERS проект, Гърция, 2010
 6. Alexandrov, V. Работни срещи по суша в Централна Азия, Централна Азия, 2009
 7. Alexandrov, V.IPCC срещата в Бали, Индонезия, 2009
 8. Alexandrov, V. EMS / ECAC конференция, Тулуза, 2009
 9. Alexandrov, V. Първи семинар на тема ‘DMCSEE (център за управление на сушите в Югоизточна Европа), проект, Унгария, 2009
 10. Alexandrov, V. COST 734 лятно училище – изменението на климата и въздействието на селското стопанство, Волос, Гърция, 2009
 11. Alexandrov, V.Международен симпозиум -‘ Изменение на климата и адаптиране Опции в земеделието ‘, Австрия , 2009
 12. Alexandrov, V.Международен семинар за последиците от изменението на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Гърция, 2009
 13. Alexandrov, V.Международен семинар по COST 601 – Хомогенизация на климатични данни, Италия, 2009
 14. Alexandrov, V.Международен семинар за управление на сушите в Югоизточна Европа, Словения, 2009
 15. Alexandrov, V.Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Румъния, 2009
 16. Alexandrov, V. ISAB (Международен научен консултативен съвет) заседание на FP6-INCO- RRP-CMEP проект не. 043670., Сърбия, 2009
 17. Alexandrov, V. Семинар за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2009
 18. Alexandrov, V. Семинар на тема COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Флоренция, Италия, 2009
 19. Alexandrov, V.Международен семинар за последиците от изменението на климата върху европейското земеделие, СИЦ, Италия, 2008
 20. Alexandrov, V.Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Испания, 2008 г.
 21. Alexandrov,  Регионален  семинар  по  изменение  на  климата  –  смекчаване  иапатадция                                                                                ,

Йордания, 2008 г.

 1. Alexandrov, V. Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Австрия, 2008 г.

 

 1. Alexandrov, V. Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Гърция, 2008 г.
 2. Alexandrov, V. Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2008 г.
 3. Alexandrov, V. Първа сесия на Световната метеорологична организация за климатичен форум в Югоизточна Европа, Хърватска, 2008 г.
 4. Alexandrov, V. Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2008 г.
 5. Alexandrov, V. Международен симпозиум по уязвимост и адаптация в земеделието, Норвегия, 2008 г.
 6. Alexandrov, V. Международна работна среща относно център по управление на засушаването в Централна Азия, Киргизстан, 2008 г.
 7. Alexandrov, V. Работна среща на международния управителния борд по EU проекти в университета в Нови Сад, Сърбия, 2008 г.
 8. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Гърция, 2008 г.
 9. Alexandrov, V. Международна работна среща на управителния съвет на международния център по управление на засушаването в югоизточна Европа , Словения, 2008 г.
 10. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Словакия, 2008 г.
 11. Alexandrov, V. Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Египет, 2007 г.
 12. Alexandrov, V. Международна работна среща относно център по управление на засушаването в Централна Азия, Узбекистан, 2007 г.
 13. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Австрия, 2007 г.
 14. Alexandrov, V. 7-ма годишна среща на Европейското Метеорологично Общество и 7-ма Европейска конференция по приложна климатология, Испания, 2007 г.
 15. Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2007 г.
 16. Alexandrov, V. Международна работна среща по внедряване на модели в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели, Испания, 2007 г.
 17. Alexandrov, V. Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Гърция, 2007 г.
 18. Alexandrov, V. Работна среща на международния управителния борд по EU проекти в университета в Нови Сад, Сърбия, 2007 г.
 19. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Полша, 2007 г.
 20. Alexandrov, Международна работна среща по мерки за адаптацияовпеейврски                                                                       региони в екологичен риск при изменение на климата,  Русия, 2007 г.
 21. Alexandrov, V. Международна работна среща по COST 734 – Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Италия, 2007 г.
 22. Alexandrov, V. Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2007 г.

 

 1. Alexandrov, V. Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Австрия, 2007 г.
 2. Alexandrov, V. Международна работна среща по климат и деградация на земи, Танзания, 2006 г.
 3. Alexandrov, V. Международни работни срещи по: влияние на климата върху водния баланс в Средиземноморието; внедряване на модели в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели, Испания, 2006 г.
 4. Alexandrov, V. Избор на страна-домакин на международния център по управление на засушаването в югоизточна Европа съгласно контекста на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, Швейцария, 2006 г. (председател, поканен от СМО)
 5. Alexandrov, V. 6-та годишна среща на Европейското Метеорологично Общество и 6-та Европейска конференция по приложна климатология, Словения, 2006 г.
 6. Alexandrov,  Международна  работна  среща  по  внедряване  на  модели   в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели,  Австрия, 2006 г.;
 7. Alexandrov, V. 3-та международна конференция по оценка влиянието на климата, Австралия, 2006 г.
 1. Alexandrov, V. Международна конференция “Живот в условията на колебания и изменение на климата”, Финландия, 2006 г.
 2. Alexandrov,  Международна  работна  среща  по  влияние на изменението на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Румъния, lexandrov, V. Международна конференция по мониторинг на водните ресурси и информационни системи за взимане на решения, Македония, 2006 г.
 3. Alexandrov, V. Работна среща по хомогенизация на климатична информация, Франция, 2005 г.
 4. Alexandrov, V. Регионална работна среща по системи за наблюдение на глобалния климат, Германия, 2005 г.
 5. Alexandrov, V. Работни срещи по внедряване на модели в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели, Австрия и Испания, 2005 г.
 6. Alexandrov, V. Работна среща по засушаване на Балканите в контекста на конвенцията на ООН за опустиняването, Румъния, 2004 г.
 7. Alexandrov, V. Работна среща по изследване на глобалните промени в околната среда и страните в Централна и Източна Европа, Румъния, 2004 г.
 8. Alexandrov, V. 4-та годишна асамблея на Европейското метеорологично общество и 5-та Европейска конференция по приложна климатология, Франция, 2004 г.Конференция по хидрология, Великобритания, 2004 г.
 9. Alexandrov, V. Работна среща по превенция и смекчаване на засушаването в региона около Средиземно море, Испания, 2004 г.
 10. Alexandrov, V. Работна среща по хомогенизация на климатична информация, Франция, 2004 г.;
 11. Alexandrov, V., 2004. Climate variability and change and related drought on Balkan Peninsula. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS) Ohrid, Macedonia, May;
 12. Alexandrov, V., 2004. Significant Scientific Research on Global Environmental Change in Bulgaria. International Workshop on Significant Scientific Research on Global Environmental Change in Central and Eastern Europe. October 6-8, 2004, Sinaia, Romania;
 13. Alexandrov, V., 2004. Role and involvement of Bulgarian meteorologists in the implementation of the UN Convention to Combat Desertification at national level. Technical Workshop on Drought Preparedness in the Balkans within the context of UNCCD. Poiana Brasov, Romania, October, 2004.
 14. Alexandrov, V. and M.Genev, 2004. The effect of climate variability and change on water resources in Bulgaria. British Hydrological Society Conference on Hydrology: Science and Practice for the 21st century, London, UK, 12-16 July,
 15. Alexandrov, V., H. Aksoy, S. Dakova and A. Dahamsheh, 2004. Analysis of climate change in Southeastern Bulgaria and Northwestern Turkey. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS) Ohrid, Macedonia, May;
 16. Alexandrov, V., B. Dubuisson, J-M. Moisselin and E. Koleva, 2004. Homogenization of Climate Long-term Series in Bulgaria. 5th Conference on Applied Cllimatology (ECAC), Nice, France, 26- 30 September, 2004
 1. Koleva, E. V.Alexandrov and N.Slavov, 2004. Drought periods during the 20th century in Bulgaria. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS) Ohrid, Macedonia, May
 2. Petkova, N., E. Koleva and V.Alexandrov, 2004. Winter climate variability and classification in the Bulgarian mountainous regions. Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS) Ohrid, Macedonia, May
 3. Petkova, N., E.Koleva and V.Alexandrov, 2004. Winter Climate Variability and Classification in the Bulgarian Mountainous Regions. 5th Conference on Applied Cllimatology (ECAC), Nice, France, 26-30 September,
 4. Alexandrov, V., 2003. Comparison of the CEECs scale crop modeling approaches: A strategy for the crop yield validation exercise. Workshop on Climate Change Impact on Land Use in Central and Eastern European Countries, Brno, Czech Republic, 9-13 April,
 5. Alexandrov, V., 2003. ??? Comparison of the CEECs scale crop modeling approaches. Workshop on Climate Change Impact on Land Use in Central and Eastern European Countries, Godollo, Hungary, October,
 6. Alexandrov, V., The Impacts of Climate Variability and Change on Agriculture in Bulgaria. International Symposium on Climate Change (ISCC), Beijing, China, 31 March – 4 April 2003.
 1. Alexandrov, V., M. Schneider, Ek. Koleva and J.-M. Moisselin, 2003. Climate Variability and Change in Bulgaria during the 20th Century. Proceedings of the International Symposium on Climate Change (ISCC), Beijing, China 31 March – 4 April
 2. Boroneant, C., V. Barabanov and V. Alexandrov, 2003. RegCM3 sensitivity to driving data, resolution and large scale circulation forcing over the Black Sea domain. Workshop on Theory and Use of Regional Climate Models, ICTP, Trieste, Italy, 26 May – 6 June,
 3. Boroneant, C., V. Barabanov and V. Alexandrov, 2003. Comparison between the RegCM3 outputs and initial data. The role of the large scale circulation in the North Atlantic on precipitation over the Black Sea and adjacent regions. Workshop on Theory and Use of Regional Climate Models, ICTP, Trieste, Italy, 26 May – 6 June,
 4. Alexandrov, V., 2002. Impact of climate variability and change on agriculture in Bulgaria. International Workshop on Assessment of Climate Change Impact on Land Use in Central and Eastern Countries, Bucharest, Romania, 11.-01.12.2002.
 5. Alexandrov, V., 2002. Holdridge Life Zone Classification under Climate Change in Bulgaria. 18th International Conference on Carpathian Meteorology, Belgrade, October,
 6. Alexandrov, V. 2002. Impact of Climate Variability and Change on Agriculture in Bulgaria. International Workshop on Regional Integrated Assessment of Climate Impacts, Castelvecchio Pascoli, Italy,

 

 1. Alexandrov, V. and M. Genev, 2002. Climate Variability and Change Impact on Water Resources in Bulgaria. European Water Resources Association (EWRA) 5th International Conference on Water Resources Management in the Era of Transition, Athens,
 2. Alexandrov, V. and M. Genev, 2002. Water Resources in Bulgaria under Climate Variability and Change. XXIst Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Bucharest, Romania (presented by Koleva).
 3. Beltrao, J., G. Oron, M. Salgot, V. Alexandrov, V. Khaydarova, G. Menzhulin, E. Pak and N. Penkova, 2002. Composite Models for Agricultural and Recreational Effluent Reuse: Decision under Various Conditions in Different Countries. European Water Resources Association 5th International Conference on Water Resources Management in the Era of Transition, Athens, Greece.
 4. Penkova, N., J. Beltrao, G. Oron, M. Salgot, V. Alexandrov, V. Khaydarova, G. Menzhulin and L. Pobereijsky, 2002. Secondary Wastewater Reuse as a Component of Integrated Water Resources Management: Results of International Cooperative Study. European Water Resources Association 5th International Conference on Water Resources Management in the Era of Transition, Athens, Greece.
 5. Alexandrov, V., E. Koleva and P. Simeonov, 2001. Climate Variability in Bulgaria During the 20th Technical Conference on Climate Service for the 21st Century. Geneva, Switzerland.
 6. Alexandrov, V., and J. Eitzinger, 2001. Potential Climate Change Impact on Winter What and Spring Barley in Austria. International conference on 150 Years of Meteorological Service in Central Europe, Stara Lesna,
 7. Alexandrov, V., 2001. Climate Change Impact on Water use of Maize in Bulgaria. International conference on 150 Years of Meteorological Service in Central Europe, Stara Lesna,
 8. Alexandrov, V., 2001. Water Use of Maize in Bulgaria Estimated by a Decision Support System for Agrotechnology Transfer. European Conference on Applied Meteorology (ECAM), September 2001, Budapest,
 9. Alexandrov, V., J. Eitzinger and M. Oberforster, 2001. Adaptation of crop-weather models in Austria and Bulgaria. European Conference on Applied Meteorology (ECAM), September, 2001, Budapest,
 10. Alexandrov, V., N.Valkov and J. Eitzinger, 2001. A Control Problem Based on a Soybean Growth Model. 2nd International Symposium on Modelling Cropping Systems, Florence,
 11. Alexandrov, V., J. Eitzinger and M. Oberforster, 2001. Climate Change Impacts on Agroecosystems in Selected Agricultural Regions in Austria. 2nd International Symposium on Modelling Cropping Systems, July 2001, Florence,
 12. Alexandrov, V., J. Eitzinger, E. Klaghofer und M. Oberforster, 2001. Auswirkungen einer Klimaaenderung auf Agraroekosysteme in ausgewaehlten landwirtschaftlichen Produktionsgebieten in Oesterreich. Meteorological Congress of the German Speaking Countries (DACH), September 2001, Vienna,
 13. Alexandrov, V. and J. Eitzinger, 2001. Global Climate Change Impact on Agriculture in Central and Southeastern Europe. Global Change Open Science Conference “Challenges of the Changing Earth”, July 2001. Amsterdam, The
 14. Alexandrov, V., 2001. Water and Meteorology: a Case Study for Bulgaria. Workshop on Water Resources, Faro, Portugal,
 15. Alexandrov, , 2001. Summarizing the status of crop-weather simulation models in Europe. Workshop of WMO RA VI WG on Agricultural Meteorology, Budapest, Hungary, 2001.
 1. Eitzinger, J., V. Alexandrov, E. Klaghofer und M. Oberforster, 2001. Die Auswirkungen einer Klimaaenderung auf    den    Wasserhaushalt    von    Kulturpflanzen    bei      unterschiedlichem

Bodenwasserspeichervermoegen. Meteorological Congress of the German Speaking Countries (DACH), September 2001, Vienna, Austria.

 1. Alexandrov, V., 2000. Duration of the Frostfree period during the Warm-half of the year in Bulgaria. 3rd European Conference on Applied Climatology “Tools for the environment and man of the year 2000” October 2000, Pisa,
 2. Alexandrov, V., 2000. Climate Variability in Bulgaria during the 20th Conference “Images and Reconstructions of Weather and Climate over the Last Millennium”, September 2000, Cracow, Poland.
 3. Alexandrov, V. and J. Eitzinger, 2000. An Approach for Irrigation Planning and Management of Maize Crop in North Bulgaria. XXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, September 2000, Bratislava, The Slovak
 4. Alexandrov,   and  J.  Eitzinger,  2000.  A  Climate  Change  Impact  Study  in    Marchfeld.

Austrian Scientific Week, Vienna, Austria, 2000.

 1. Alexandrov, V., J. Eitzinger and H. Formayer, 2000. Vulnerability and Adaptation Assessments of Agricultural Crops under Climate Change in Northeastern Austria. 3rd European Conference on Applied Climatology “Tools for the environment and man of the year 2000”, October 2000, Pisa,
 2. Cajic, V., J. Eitzinger and V. Alexandrov, 2000. Simulated Response of Soybean to Incremental Climate Change Scenarios at a Specified Location in Austria using CROPGRO Model. 3rd European Conference on Applied Climatology “Tools for the environment and man of the year, 2000”, Pisa,
 3. Eitzinger, J. and V. Alexandrov, 2000. Climate Change Impact on Agriculture in Northeastern Austria. BOKU Climate Day, Vienna, Austria,
 4. Eitzinger, J, V. Alexandrov, V. Cajic and H. Formater, 2000. A Site Specific Study on the Potential Range of Climatic Change Impact on Soil Water Balance and Crop Production under Consideration of Various Models. 3rd European Conference on Applied Climatology “Tools for the environment and man of the year 2000”, October 2000, Pisa,
 5. Alexandrov, V., 1999. The Effect of Climate Change on Agriculture in Bulgaria. 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology “Biometeorology and Urban Climatology at the Turn of the Millennium”, 8 – 12 November 1999, Sydney,
 6. Alexandrov, V., and G. Hoogenboom, 1999. Evaluation of the CERES Model for Maize and Winter Wheat in Southeastern Europe. International Symposium on Modeling Cropping Systems. European Society for Agronomy, University of Lleida, July 1999, Catalonia,
 7. Alexandrov, V., and G. Hoogenboom, 1999. Crop Water Use as a Function of Climate Variability in Georgia. 1999 Georgia Water Resources Conference, The University of Georgia, March 1999, Athens, GA,
 8. Alexandrov, V. and G. Hoogenboom, 1999. Crop Yield Simulations under Potential Climate Change Conditions in the Southeastern USA. 29th Annual Crop Simulation Workshop, March 1999, Manhattan, KS,
 9. Alexandrov, V., G. Hoogenboom and G.Georgiev, 1999. Vulnerability and Adaptation Assessments of Important Agricultural Crops in the Southeastern USA. 11th Conference on Applied Climatology, 10-15 January, 1999, AMS, Dallas TX,
 10. Valkov, N, J. Eitzinger and V. Alexandrov, 1999. An Organism Growth Model Optimized under Arbitrary Function of the External Conditions. 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology “Biometeorology and Urban Climatology at the Turn of the Millennium”, 8 – 12 November 1999, Sydney,

 

 1. Alexandrov, V., 1998. The Effect of Climate Variability and Change on Agroclimatic Resources and Crop Productivity in Bulgaria. European Conference on Applied Climatology, 19- 23.10.1998, Vienna,
 2. Alexandrov, V., 1998. Vulnerability and Adaptation Assessments and Action Plan in Bulgarian Agriculture. International Conference on National Assessment Results of Climate Change: Impacts and Responses, 25-28.03.1998, San Jose, Costa
 3. Alexandrov, V., 1998. Simulation of Soil Moisture Dynamics and Using a Decision Support System (DSSAT) for Irrigation Planing and Control. College on Soil Physics, 14-30.04.1998, ICTP, Trieste,
 4. Alexandrov, V., 1997. Climate Variability and Change and Water Resources in Bulgaria. XII General Assembly of the European Geophysical Society, 21-25.04.1997, Vienna,
 5. Alexandrov, V., 1997. Drought and Crop Production in Bulgaria. International Workshop on Drought and Desertification, 26-30.05.1997, Bet Dagan,
 6. Alexandrov, V., 1997. Assessment of Sustainable Water Balance for Major Crop Production under Different Climate Scenarios in Main Arable Areas in Central and Eastern Europe (EC INCO-COPERNICUS project proposal). International Workshop on Cooperation Exchange, COPEX’97, 16-17.06, Vienna,
 7. Alexandrov, V., 1997. A Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) as an Approach for Irrigation Planing and Management of Maize Crop in Bulgaria. EWRA’97 Conference on Operational Water Management, 03-06.09.1997, Copenhagen,
 8. Alexandrov, V.,   Climate  Change  and its Impact  on  Main  Cereal  Crops  in Bulgaria.

European Conference on Applied Climatology, 07-10.05.1996, Norrkoping, Sweden.

 1. Alexandrov, V., 1996. Global Climate Change and its Impact on Main Cereal Crops in Bulgaria. 3rd International Workshop on Mathematical Ecology, 14.10.-01.11.1997, Trieste,
 2. Kazandjiev, V. and V. Alexandrov, 1996. Agricultural Network, Remote Sensing Investigations and testing CERES Crop-Weather Models in Bulgaria. MERA 1994-1996 Results Conference, 10-11.12.1996, Bratislava,
 3. Tomov, N, N. Slavov and V. Alexandrov, 1996. Drought and Maize Productivity in

International Symposium on Drought and Plant Production, 17-20.09.1996, Yugoslavia.

 1. Tomov, N, K.Angelov, N.Slavov and V. Alexandrov, 1996. Reaction of Maize Yield to Drought Stress in Bulgaria. International Symposium on EUCARPIA, 1996, Greece.
 2. Alexandrov, V., 1995. Climate Variability and Drought in Bulgaria. International Symposium on Water Resources Management in the Mediterranean under Drought or Water Shortage Conditions: Economic, Technical, Environmental and Social Issues – EWRA’95, 14-18.03.1995, Nicosia,
 3. Alexandrov, V., 1995. Vulnerability Assessments of Agricultural Vegetation in Bulgaria. Regional Workshop on Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation, 11- 16.09.1995, Praha, Czech
 4. Raev, I., O. Grozev, N. Slavov and V. Alexandrov, 1995. Vulnerability Assessments of Forest and Agricultural Vegetation in Bulgaria. Preliminary Proposals for Adaptation Measures. International Conference on Climate Change Adaptation Assessments, 22-26.05.1995, St.Petersburg,
 5. Sharov, V., P. Ivanov and V. Alexandrov, 1994. Meteorological and Agrometeorological Aspects of Drought in Bulgaria. International Seminar of IHP/UNESCO – FRIEND – AMHY: Low Flows, Droughts, Desertification, 06-08.11.1994, Giurgiu,
 6. Alexandrov, V., 1993. Long-term variations of rainfall during growing season of some crops in Bulgaria. International Symposium on Precipitation and Evaporation, 20-24.09.1993, Bratislava,
 7. Alexandrov, V., 1991. Some Objectives of Agrometeorology in Bulgaria. 4th International Post-graduate Course on Crop-Weather Modelling, 24.04.-25.05.1991, Bet Dagan,
 8. Georgiev, G. and V. Alexandrov, 1990. Simulation of soil moisture dynamics. Workshop on Soil Moisture Monitoring, 11-14.10.1990, Szarvas,