Ръководен екип

Чл.-кор, проф.дн. Екатерина Бъчварова е директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите

Чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова е избрана на 28 февруари 2019 г. от Управителния съвет на БАН за директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките.

Проф.дн. Явор Чапанов  е и.д. заместник – директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите

Гл. ас. д-р, Албена  Ватралова е и.д. научен секретар на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите

Автобиография

на чл.-кор. проф. дн. Екатерина Ангелова Бъчварова

Дата и място на раждане: 21.-1.1956, София

Образование

 • Средно – 1971-1974, 21 СПУ „Христо Ботев“, София
 • Висше – 1974-1979, Софийски университет, Физически факултет, Катедра “Метеорология и геофизика”, M.Sc. Дипломна работа върху Математически спектрален анализ на данни от замърсяването на въздуха в град Бургас

Втора магистратура – 1979-1980: Софийски университет, Физически факултет, Катедра “Метеорология и геофизика”, M.Sc. Дипломна работа върху Параметризация на планетарния граничен слой и замърсяване на атмосферата.

Специализации в страната и в чужбина

 • Национална лаборатория Рисо в Дания – 1991 (3 месеца, проект за мобилност ЕК)
 • Университет Нант, Франция – École centrale de Nantes, 1994-1995

Владеене на чужди езици

 • Английски – свободно (писмено и говоримо);
 • Руски – свободно говоримо, мн. добро писмено;
 • Френски – добро (писмено и говоримо)

Научни звания и научни степени

 • Докторантура (кандидат на физическите науки) 1981-1985: Национален институт по метеорология и хидрология, БАН, Редовна аспирантура върху Моделиране на вътрешния граничен слой и замърсяването в него. (шифър и специалност тогава 01.08.12 “Опазване, рационално използване и възстановяване на природните ресурси”) Диплома от ВАК за доктор No.16525.
 • 2007 – Доктор на физическите науки, конкурс по специалност 01.04.11 “Метеорология”, Тема на дисертацията ”Теоретични и експериментални изследвания на височината на конвективния граничен слой в атмосферата при различни постилащи повърхности”, Диплома от ВАК за Доктор на науките № 31782
 • 2018 – Член-кореспондент на БАН в отделение ПМН
 • 1996: Старши научен сътрудник ІІ степен, Специализиран съвет по геофизика – БАК, и ръководител на секция „Бази данни и информационно обслужване” в Департамент“Състав на атмосферата и хидросферата” – НИМХ.
 • 2010 – Старши научен сътрудник І степен, Специализиран съвет по геофизика – БАК, ръководител на секция „Моделиране на атмосферното замърсяване“ в Департамент “Физика на атмосферата и екология” – НИМХ
 • 2018 – Професор в Институт за изследваня на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН)

Научна дейност:

 • Монографии и научни книги в България и чужбина – глави в 24 монографии;

(Андреев, В., Александров, В и Е. Бъчварова, 2010: Актуални рискови явления в атмосферата, ISBN 978-954-9526-76-9, “Деметра ЕOOД”, София, 278 стр

Stenzel Sirma, Kathrin Baumann-Stanzer, Salih Gashi, Bashkim Thaçi, Ekaterina Batchvarova, Tatiana Spassova, Dispersion modeling of accidentally released toxic gases (pp 42 – 60), In JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Projects 2007–2010, Multidimensional Project for the Implementation of an Institutionalised Partnership between Austria and Kosovo in the Field of Higher Education, Research and Innovation, Viena-Prishtina, 2010, 236 p

Sokhi R S, A Baklanov, K H Schlunzen (Editors), 2018: Mesoscale Modelling for Meteorological and Air Pollution Applications, Anthem Press (November 15, 2018) 382 pages, ISBN-10: 1783088265, ISBN-13: 978-1783088263

Gryning S.-E., J. Badger, A. N. Hahmann and E. Batchvarova, 2014: Current status and challenges in wind energy assessment, Chapter 13 In A. Troccoli et al. (eds.), Weather Matters for Energy, DOI: 10.1007/978-1-4614-9221-4_13,  Springer Science+Business Media New York 2014)

 • Учебници и учебни ръководства ();
 • Брой научни публикации в страната и чужбина (190 – 80 в WofS);
 • Брой научни доклади в страната и чужбина (>200);
 • Потвърдени цитирания в страната и чужбина (1074 в WofS на 26-08-2019 при търсене с Batchvarova E OR Batchvarova EA OR Bachvarova E)
 • Фактор на Хирш (h=20 в WofS на 26-08-2019).

Други активности в областта на науката:

 • Участие в научни съвети

(СНС по Геофизика при ВАК 2007-2010,

НС на НИМХ-БАН 2010-2018;

Член на УС на БАН 2013-2017;

Член на Академичниия съвет към БАН 2014-2018;

Член на библиотечния съвет към БАН 2014-2017;

Член на УНС на ИИКАВ-БАН 2018-);

 • Участие в редколегии, включително като главен редактор (в чужбина или в България – Главен редактор на Българското списание по метеорология и хидрология – BJMH от 2016-2018; Главен редактор на EURASAP (The European Association for the Science of Air Pollution) Newsletter Editor since 1999 – ISSN: 1026-2172 и eISSN . 1999 – 2008. Gryning, S.-E.,  Beyrich and E. Batchvarova, 1997: The determination of the Mixing Height – Current Progress and Problems, EURASAP Workshop Proceedings, 1-3 October 1997, Risoe National Laboratory, Denmark, Risoe-R-997(EN), ISSN 0106-2840.Syrakov D., Batchvarova E. and B. Wiman, 1998: Long-Range Air Pollution: from Models to Policies, Proceedings from the Swedish-Bulgarian Workshop. Pensoft, Sofia-Moscow, 1998. Gryning S.-E. and E. Batchvarova, 1998: 23rd NATO/CCMS ITM on Air Pollution Modelling and its Application, 28 September – 2 October 1998, Varna, Bulgaria, Proceedings. Kluwer Academic/Plenum Press Air Pollution Modelling and its Application v.XIII, 2000, 815 pp; Гост-редактор International Journal of Environment and pollution (IJEP IF=0,8), vol 20, No. 1-6, 2003. Inderscience Enterprices Ltd. 356 pp, IJEP vol 57, issues 3/4, 2015; IJEP  vol 58, issue 1/2, 2015; IJEP  vol 58, issue 4, 2015; Член на редколегията на IDOJARAS – списание на Унгарската метеорологична служба, SJR=0.49
 • Участие в експертни комисии и съвети в качеството на представител на науката (3 – Член на ИС на ФНИ от април 2017 – 2019, Представител на България в Програмния комитет по Социално предизвикателство 5 „Климатични промени, околна среда, води, отпадъци, суровини и полезни изкопаеми“ на програмата Хоризонт2020 към Европейската комисия от 2012 и до сега – три периода; Член на Координационен съвет по изменение на климата, създаден от Министъра на околната среда и водите 2014 и до сега);
 • Патенти, изобретения, внедрявания, полезни модели ();
 • Участие в национални и международни проекти (Ръководител на 35, участник в 10);

Преподавателска дейност (посочват се учебни заведения, институти на БАН, преподаване в чужбина, включително годините):

Защитили докторанти (брой): Един

Професионална биография. Заемани управленски позиции в научни и университетски институции (научен секретар на БАН мандат 2013-2017 в направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси“ и „Астрономия, космически изследвания и технологии“; Директор на ИИКАВ-БАН от 2019 и текущо)

Обществена дейност в страната и чужбина (посочват се членства в научни и обществени организации, позицията заемана в тях и срокът на участие в тях)

 • Президент на Европейската асоциация по науките за замърсяване на атмосферата (EURASAP) от 2010 до закриването на асоциацията през 2017, член на комитета EURASAP от 1992, редактор на списанието на EURASAP в периода 1999-2008 и издаването на 31 книжки.  EURASAP Newsletter беше с регистрация в Британската библиотека ISSN-1026-2172, а от 2008 добавих и електронна регистрация eISSN 20170-2582 от 2008.
 • Комитет на NATO/CCMS ITM on Air Pollution Modelling and its Application от 2009 и текущо – това означава участие в организацията на 6 конференции от серията в чужбина.
 • Стратегически и научен комитети на европейската Инициативата за хармонизация на дисперсионните модели за регулаторни цели от 2000 и текущо – това означава участие в организацията на 12 конференции, в това число 2-те описани по-горе организирани от мен в България
 • Председател на управителния и научния комитети на Международен симпозиум по акустично сондиране и други дистанционни методи за измерване в метеорологията в периода 2014 – 2016, след това член на комитета.
 • Член на управителния и научния комитети на Международен симпозиум по акустично сондиране и други дистанционни методи за измерване в метеорологията от 2014 – 2016 и текущо.
 • Участие в управителния съвет на Европейското метеорологично дружество 2014 – 2016.
 • Участие в програмния комитет на конференциите на Европейското метеорологично дружество 2014 – 2016
 • Председател на първо секция после клон „Метеоролози“ – Българско метеорологично дружество в Съюза на физиците в България от 2012;
 • Член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България 2014 – и текущо
 • Председател на локалния организационния комитет на конференцията на Балканския физически съюз 2018.
 • Член на Изпълнителното съвет на Балканския физически съюз 2018 – научен секретар

Награди

 • 2016 – Отличителен знак за заслуги към БАН за участието в национални и международни проекти, както и за съществен принос в научната работа на НИМХ и БАН