Договори и проекти

Период Връзки/Линкове Договор/Проект Бюджет, участие от ИИКАВ
2019-2023 http://www.probe-cost.eu/ PROBE – CA18235 PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale COST Association, Management Committee (MC) members Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2019-2021 https://www.mon.bg/bg/100525 Опазване  на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. РП1.2. Воден баланс и водни ресурси в България. МОН, участици Бурназки, Е. Колчева, К.

Шопова, Д. и др.

2019-2021 https://replica.cawri-bas.eu/ REPLICA – Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район МОН, ръководител Барантиев, Д.
2019-2020 Климатична кутия МОН,ръководител и участници Ватралова, А. и колектив
2019-2020 Оценка и анализ на риска от природни бедствия Общ.Приморско,

Ръководител

Францова, А. и колектив
2018 – 2021 http://www.space.bas.bg/SIDUAQ/ SIDUAQ – Satellite Information Downscaled to Urban Air Quality in Bulgaria ESA, участници Барантиев, Д

Бъчварова, Е

2018-2020 Vertical structure of the atmosphere in a Black Sea coastal zone by remote sensing measurements and mesometeorological modeling МОН, участници Барантиев, Д

Бъчварова, Е

2018 Климатични промени и адаптация на земеделието в България, реакция при бедствия с метеорологичен произход НИМХ- БАН

Участник

Шопова, Н.
2018 Определяне на земеделските райони с природни ограничения от агрометеорологичен произход НИМХ- БАН

Участник

Шопова, Н.
2017-2019 „Климатични промени и агрометеорологични условия за отглеждане на пролетни култури в  Южна България“ БАН, ДФНП-17-169 млади учени и докторанти

ръководител

 

Шопова, Н.
2017–2021 https://cost-indust.eu/ InDUST –  COST 16202 International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products COST Association, Substitute of the MC member Барантиев,Д.

 

2016-2019 Study of weather situations related to air pollution episodes in coastal areas in Italy and Bulgaria. БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2016-2019 Прогностични методи за агрометеорологично обслужване на земеделието в България БАН

участник

Шопова, Н.
2016-2019 DRYDanube Drought risk in the Danube region DWP/BWP, участник Александров, В.
2016-2019 DISARM – За по-добра превенция и управление на последиците от засушавания и пожари

 

ТС Балкани Средиземно море

участник

Александров, В.
2016-2019 Анализ на съвременния климат и оценка на екстремни метеорологични явления в България БАН, участник Александров, В.
2016-2019 Study of the structure and dynamics of the atmospheric border layer over complex orography and urban environment. ФНИ, участници Барантиев, Д.

Бъчварова, Е.

2017- 2019 Приложение на двуфазни модели при течения с наличие на твърди частици БАН, участници

 

Бурназки Е.
2015-2018 Serbia for Excell EC,участник Александров, В.
2015-2017 Измерване и моделиране на водния баланс с помощта на In situ система за директно измерване на водния и енергиен баланс БАН

участник

Шопова, Н.
2015-2016 Краткосрочни прогнози за притока в родопските язовири БАН

участник

Шопова, Н.
2015-2017 Water balance measurement and modelling using an In situ system for direct measurement of water and energy balance БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

2015-2017 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) and air pollution in urban environment based on observations and model results БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

2015-2017 OZONE – Study of the impact of mesoscale meteorological processes on the concentration of ozone in the Black Sea region БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

 

2014-2017

Оценка и картиране на уязвимостта на водните ресурси и водоснабдяването при управление на речни басейни, климатични промени и засушаване БАН,участник Александров, В.
2013-2016 Картиране на климатични норми на територията на България БАН,ръководител Aлександров, В.
2013-2015 Специализирани индекси за климатичните екстремуми на територията на България БАН, участник Александров, В.
2013-2015 Характеристики на интензивните дъждове в България за приложни цели БАН, участник Александров, В.
2013-2015 Danube WATER Integrated Management ЕК, участник Александров, В.
2013-2015 Климатични оценки за България с използване на регионален климатичен модел RegCM БАН, участник Александров, В.
2013 – 2017 http://www.toprof.imaa.cnr.it/ COST ES1303 -Towards operational ground-based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts. COST Association, Management Committee (MC) member and Substitute Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2013 – 2015 Studies of costal boundary layers based on remote sensing measurements – parallel between Ahtopol at the Black Sea and Lamezia Terme at the Mediterranean БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012-2015 VALUE –                       COST Action ES1102: Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research ЕК, участник Александров, В.
2012-2015 EURO-AGRIWAT – COST Action ES1106: Assesment of EUROpea AGRIculture WATer useand tradeunder climate change ЕК, ръководител за България Александров, В.
2012-2015 Аналитични оценки за сумарната слънчева радиация върху хоризонтална повърхност на територията на България БАН, участник Александров, В.
2012-2015 Integrated Drought Management  Program for Central and Eastern Europe WMO,GWP, участник Александров, В.
2012 – 2014 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) in coastal areas based on mesometeorological modelling and complex measurements in meteorological observatory Ahtopol БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012 – 2014 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) in and air pollution in urban environment from micro to meso-scale БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012 – 2014 Study of the impact of breeze circulation on green gases concentrations in the Black Sea region БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2011-2014 ORIENTGATE –  A network for the integration of climate kнowleudge into policy and planning EK, ръководител от НИМХ Александров, В.

(NB! Тази страница е в процес на разработване !)

Договори и проекти през последните 5 години (2014-2018 г.) + 2019 г.

Период Договор/Проект Бюджет, участие от ИИКАВ
2019-2023 PROBE – CA18235 PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale COST Association, Management Committee (MC) members Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2019-2021 Опазване  на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. РП1.2. Воден баланс и водни ресурси в България: https://www.mon.bg/bg/100525 МОН, участици Бурназки, Е. Колчева, К.

Шопова, Д. и др.

2019-2021 REPLICA – Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район МОН, ръководител Барантиев, Д.
2019-2020 Климатична кутия МОН,ръководител и участници Ватралова, А. и колектив
2019-2020 Оценка и анализ на риска от природни бедствия Общ.Приморско,

Ръководител

Францова, А. и колектив
2018 – 2021 SIDUAQ – Satellite Information Downscaled to Urban Air Quality in Bulgaria ESA, участници Барантиев, Д

Бъчварова, Е

2018-2020 Vertical structure of the atmosphere in a Black Sea coastal zone by remote sensing measurements and mesometeorological modeling МОН, участници Барантиев, Д

Бъчварова, Е

2018 Климатични промени и адаптация на земеделието в България, реакция при бедствия с метеорологичен произход НИМХ- БАН

Участник

Шопова, Н.
2018 Определяне на земеделските райони с природни ограничения от агрометеорологичен произход НИМХ- БАН

Участник

Шопова, Н.
2017-2019 „Климатични промени и агрометеорологични условия за отглеждане на пролетни култури в  Южна България“ БАН, ДФНП-17-169 млади учени и докторанти

ръководител

 

Шопова, Н.
2017–2021 InDUST –  COST 16202 International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products COST Association, Substitute of the MC member Барантиев,Д.

 

2016-2019 Study of weather situations related to air pollution episodes in coastal areas in Italy and Bulgaria. БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2016-2019 Прогностични методи за агрометеорологично обслужване на земеделието в България БАН

участник

Шопова, Н.
2016-2019 DRYDanube Drought risk in the Danube region DWP/BWP, участник Александров, В.
2016-2019 DISARM – За по-добра превенция и управление на последиците от засушавания и пожари

 

ТС Балкани Средиземно море

участник

Александров, В.
2016-2019 Анализ на съвременния климат и оценка на екстремни метеорологични явления в България БАН, участник Александров, В.
2016-2019 Study of the structure and dynamics of the atmospheric border layer over complex orography and urban environment. ФНИ, участници Барантиев, Д.

Бъчварова, Е.

2017- 2019 Приложение на двуфазни модели при течения с наличие на твърди частици БАН, участници

 

Бурназки Е.
2015-2018 Serbia for Excell EC,участник Александров, В.
2015-2017 Измерване и моделиране на водния баланс с помощта на In situ система за директно измерване на водния и енергиен баланс БАН

участник

Шопова, Н.
2015-2016 Краткосрочни прогнози за притока в родопските язовири БАН

участник

Шопова, Н.
2015-2017 Water balance measurement and modelling using an In situ system for direct measurement of water and energy balance БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

2015-2017 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) and air pollution in urban environment based on observations and model results БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

2015-2017 OZONE – Study of the impact of mesoscale meteorological processes on the concentration of ozone in the Black Sea region БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е.

 

2014-2017

Оценка и картиране на уязвимостта на водните ресурси и водоснабдяването при управление на речни басейни, климатични промени и засушаване БАН,участник Александров, В.
2013-2016 Картиране на климатични норми на територията на България БАН,ръководител Aлександров, В.
2013-2015 Специализирани индекси за климатичните екстремуми на територията на България БАН, участник Александров, В.
2013-2015 Характеристики на интензивните дъждове в България за приложни цели БАН, участник Александров, В.
2013-2015 Danube WATER Integrated Management ЕК, участник Александров, В.
2013-2015 Климатични оценки за България с използване на регионален климатичен модел RegCM БАН, участник Александров, В.
2013 – 2017 COST ES1303 -Towards operational ground-based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts. COST Association, Management Committee (MC) member and Substitute Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2013 – 2015 Studies of costal boundary layers based on remote sensing measurements – parallel between Ahtopol at the Black Sea and Lamezia Terme at the Mediterranean БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012-2015 VALUE –                       COST Action ES1102: Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research ЕК, участник Александров, В.
2012-2015 EURO-AGRIWAT – COST Action ES1106: Assesment of EUROpea AGRIculture WATer useand tradeunder climate change ЕК, ръководител за България Александров, В.
2012-2015 Аналитични оценки за сумарната слънчева радиация върху хоризонтална повърхност на територията на България БАН, участник Александров, В.
2012-2015 Integrated Drought Management  Program for Central and Eastern Europe WMO,GWP, участник Александров, В.
2012 – 2014 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) in coastal areas based on mesometeorological modelling and complex measurements in meteorological observatory Ahtopol БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012 – 2014 Study of Atmospheric Boundary Layer (ABL) in and air pollution in urban environment from micro to meso-scale БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2012 – 2014 Study of the impact of breeze circulation on green gases concentrations in the Black Sea region БАН, участници Барантиев,Д.

Бъчварова, Е

2011-2014 ORIENTGATE –  A network for the integration of climate kнowleudge into policy and planning EK, ръководител от НИМХ Александров, В.