IDES

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги.

Целта на проекта IDES, финансиран от Транснационалната програма “Дунав” (номер на финансиране DTP3-389-2.1), е да се подобри качеството на водите по река Дунав и нейните основни притоци чрез разработване на подход за интегрирано управление на заливните равнини, основан на екосистемни услуги-ЕУ. EY се определят като пряк и непряк принос на екосистемите за благосъстоянието на хората и оказват влияние върху нашето оцеляване и качество на живот. ЕY могат да бъдат разделени на три основни категории: снабдяване, регулиране и поддържане и културни екосистемни услуги. В рамките на проекта IDES е разработен нов подход (IDES Tool) за интегрирано управление на заливните равнини, основан на екосистемните услуги, и който е представен в разработените ръководство и стратегия. В двете публикации е направен преглед на процеса, необходим за научно обосновано и базирано на доказателства вземане на решения чрез картографиране и оценка на екосистемните услуги. Избрани са 26 екосистемни услуги от трите основни групи, които обикновено се предоставят от речнозаливните равнини в Дунавския район на басейново управление. Екосистемните услуги са оценени на ниво басейн, както и са тествани в 5 пилотни района (Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словения). Всички резултати на английски език могат да бъдат изтеглени от https://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/ides/outputs.

На линковете долу може да намерите информация за последните резултати от проекта: 

Дипляна ИДЕС-7 декември

https://doi.org/10.17904/ku.edoc.30670