НИЕ СМЕ

Институтът е създаден с решение на Общото събрание на БАН  и функционира от месец декември 2018 г. Основната мисия на новосъздаденото научно звено е да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климата, атмосферата и водите, включително климатични промени, градски, крайбрежен и планински климат, физикохимични процеси в атмосферата и опазване на водните ресурси.

МИСИЯ
  • Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климатичните промени
  • Градски, крайбрежен и планински климат
  • Физикохимични процеси в атмосферата
  • Комплексно и рационално използване и опазване на водните ресурси
  • Планиране и управление на водностопанските системи в условията на променящ се климат
НАШАТА ЦЕЛ Е

Научни изследвания за задоволяване нуждите на обществото от знания и научно обосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Основни приоритетни направления:

  • Експертна дейност в областта на климата, атмосферния въздух и водите в помощ на централните и местни власти.
  • Градска климатология, геоурбанистика и качество на атмосферния въздух.

Агроклиматични изследвания, експертни оценки; моделиране развитието на земеделските култури и трайните насаждения

КЛИМАТ

Основна задача на секция „Климат“ на ИИКАВ – БАН е изследване на климатичните промени (вкл. колебания и/или изменение на климата), както и съотношението на причиняващите ги естествени и антропогенни фактори по данни от наземни и спътникови измервания.

АТМОСФЕРА

В секция „Атмосфера“ на ИИКАВ-БАН се изследват физикохимичните процеси в атмосферата над равнинни, планински, градски и крайбрежни райони за приложения в прогностични, климатични и други метеорологични модели.

ВОДИ

Основна задача на секция „Води“ на ИИКАВ – БАН е разработване на научни основи за устойчиво управление, използване и опазване на водните ресурси на територията на България при променящ се климат.