Новини

ИИКАВ-БАН обявява 2 свободни места за Асистент в секция „Атмосфера“ за научни изследвания върху факторите, влияещи върху състава на атмосферата в близост до тропопаузата със срок за подаване на документи до 17 октомври 2021. Кандидатите подават в Деловодството на ИИКАВ-БАН заявление, към което прилагат мотивационно писмо,...

Вероятностни стойности на класове на устойчивост на атмосферата във височина по време на зимен сезон на въздушни маси от към сушата в MO Ахтопол (август 2008 г. - октомври 2016 г.) Диаграма на Тейлър, показващи статистическо сравнение с наблюденията от содар (червена точка) на четири параметризационни...

Хистограма на скоростта на вятъра за периода от август 2008 до октомври 2016 г. (зелени барове) с приложено двупараметрично разпределение на Вейбул (червена крива), стойности равни или превишаващи 90-ия процентил (син квадрат), наличност на данни (розов бар) и статистически данни на ниво 400 m Диаграма на...

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН инициира честване в БАН на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март) с двудневен форум. Откриването е на 22 март (вторник), в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“...

Арт конкурс за климатичните промени организират РИОСВ – Пловдив и Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=4785&nws_cat_id=2&fbclid=IwAR2ZMUwgxpdudcl_1njnKHb0yXrUfhbaUpF49tXqNgs2TNlvH9ctdeVMLQM ...

Годишно периодично издание на ИИКАВ-БАН с номер 3823 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране - НАЦИД Линк към CAWR in the face of CC_2019_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/04/CAWR-in-the-face-of-CC_2019_ISSN-2683-0558.pdf Линк към CAWR in the face of CC_v2_2020_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v2_2020_ISSN-2683-0558.pdf Линк към CAWR in the face of CC_v3_2021_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v3_2021_ISSN-2683-0558.pdf ...IDES Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services


16-17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
На 16 и 17 септември 2021 г. в Католическия университет на Инголщат, Германия, се проведе
среща на екипите на проекта с присъствие на двама представители на българския екип от ИИКАВ-БАН, включително с дистанционно участие чрез zoom. Целта бе отчитане на първата година и уточняване на планираните дейности.

Програма на сесиите:
1. Приветствие и съгласуване на дневния ред;
2. Общо състояние на проекта IDES (CUEI);
3. Доклад за комуникацията по проекта IDES (WWF Румъния);
4. Включване на целеви групи и заинтересовани страни (CUEI, WWF Румъния);
5. Технически доклад за напредъка по първите два работни пакети през 1-ви и 2-ри период
PПT1 Оценка на качеството на водите в речните заливни равнини и на свързаните екосистемни услуги, разработване на инструмента IDES
PПT2 Идентифициране на дейности по управление на качеството на водите в пилотни райони
6. Перспективи за първите стъпки в изпълнението на РПT3 Стратегия за интегрирано управление на качеството на водата в Дунавския регион (KÖTIVIZIG);
7. Отчет за финансовите разходи през 1-ви и 2-ри период (CUEI);
8. Въпроси и отговори;
9. Перспективи и следващите стъпки през следващите периоди.
Срещи през втория ден:
1.Приветствие;
2. Капитализация – Дунавски Интеррег проект „DaRe to connect“ – Подходи за дистанционно наблюдение и екосистемни услуги за насърчаване на екологичната свързаност по европейския зелен пояс в Дунавския регион;
3. Изявление;
4. Идентифициране на подходящи територии за действия за подобряване на качеството на водата
Следваща среща:
1. Определяне на обща рамка за оценка на екосистемните услуги (EУ) на заливните низини в Дунавския регион: географско и тематично покритие
2.Предоставящи EУ: методи за оценка, първи резултати и перспективи
3. Регулиращи ЕУ включително осигуряване на местообитания: методи за оценка, първи резултати и перспективи
4. Културни EУ: методи за оценка, първи резултати и перспективи
5. Капитализация – Оценка на заинтересованите страни от ефективността на природно-базираните решения: коя полза е най-важна?
Последна среща:
1. Описание и първи резултати от пилотните територии
2. DPSIR - Работни срещи на заинтересованите страни: резултати, анализ на менталния модел, перспективни работни срещи
3. РПT3 Стратегия, първи стъпки – първа интеграция на заинтересованите страни
4. Обратна връзка с асоциирани стратегически партньори
5.  Обзор на целия проект/ Закриване на събитието

Честит празник! „Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания – както теоретични чрез създаването на модели, така и технологични чрез създаването...