КАРИЕРИ

Обява (17.09.2022)

ИИКАВ-БАН обявява 1 място за Асистент в секция „Климат“ за научни изследвания в областта на климат и климатообразуващи фактори; анализ на климатични данни от климатични модели,  реанализи и измервания за територията на България, Балканския полуостров и други райони; атмосферна циркулация и климатични промени.

Кандидатите подават в Деловодството на ИИКАВ-БАН Заявление, към което прилагат: Мотивационно писмо, Автобиография, Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, Медицинско свидетелство, Свидетелство за съдимост, Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Деловодство на ИИКАВ-БАН: ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, ет. 9, стая 904, г-жа Румяна Дончева, приемно време 11-12 във вторник и четвъртък, тел. 02/9796733 или мобилен 0879 432119.

eo.